Văn bản quy phạm pháp luật » Cơ quan ban hành » Liên bộ
Tòa án (21) Tư pháp (18) Hành chính (15)
Chính sách (15) Đầu tư (15) Cơ cấu tổ chức (12)
Đất đai - Nhà ở (11) Khoa học - Công nghệ (9) Thuế - Lệ phí (8)
Lao động - Tiền lương (8) Công nghiệp (7) An ninh trật tự (7)
Doanh nghiệp (7) Tài chính - Ngân hàng (6) Luật (6)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC 11/12/2020 Bải bỏ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố
14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC 26/11/2020 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
01/2019/TTLT-TANDTC-BNG 05/12/2019 Quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài
06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH 21/12/2018 Về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 27/11/2018 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
02/2018/TT-TANDTC 21/09/2018 Quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT 05/09/2018 Quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 29/06/2018 Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 09/02/2018 Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện
01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP 13/12/2017 Quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế
02/2017/TT-TANDTC 28/07/2017 Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa
01/2017/TT-TANDTC 28/07/2017 Quy định về phòng xử án
04/2016/TT-TANDTC 16/09/2016 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 01/08/2016 Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC 31/05/2016 Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự
05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC 19/05/2016 Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP 06/01/2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình
01/2015/TT-CA 08/10/2015 Quy định về Quy chế làm việc của các Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản
12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 15/09/2015 Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC 17/08/2015 Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự
01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN 18/11/2014 Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 23/01/2014 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 14/11/2013 Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự
03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC 15/10/2013 Hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC 15/10/2013 Hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật tố tụng hành chính
14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC 09/10/2013 Phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 04/07/2013 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT 15/05/2013 Hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
02/2013/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC 04/02/2013 Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật
08/2012/QĐ-KTNN 05/11/2012 Ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP 18/09/2012 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP 10/05/2012 Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC 15/09/2011 Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp
14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC 11/07/2011 Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC 25/05/2010 Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
106/2009/NQ-HĐND 25/06/2009 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
105/2009/NQ-HĐND 25/06/2009 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
104/2009/NQ-HĐND 25/06/2009 Về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011
103/2009/NQ-HĐND 25/06/2009 Về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
102/2009/NQ-HĐND 25/06/2009 Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
101/2009/NQ-HĐND 25/06/2009 Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
06/2008/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC 25/12/2008 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo
19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN 22/08/2008 Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
115/2008/NQ-HĐND 24/07/2008 Về thông qua Đề án Phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàntỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
112/2008/NQ-HĐND 24/07/2008 Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2008
111/2008/NQ-HĐND 24/07/2008 Về bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN 17/04/2008 Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN 03/01/2008 Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảmhoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh
10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 28/12/2007 Hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
34/2007/NQ-HĐND 19/12/2007 Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
1 - 50 | 329Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.